SunApps Villkor och Regler

I dessa Villkor och Regler används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.
Tjänsten Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för SunApp via systemet på RePayal.com som ägs av Repayal (Repayal AB, org.nr. 556963-3182, Skeppsbron 34, 11130 Stockholm, Sverige. Kontakt: [email protected]). Systemet uppehåller ett konto med ett saldo för medlemmen som sedan kan nyttjas på kopplade SunApps.
SunApp Solkedjan SunApp (Altera Solis AB, org.nr. 559056-5759, Gullmarsgatan 10, S-453 35 Lysekil, Sverige. Kontakt: [email protected]) som nyttjar, handhåller och är ansvarig för Tjänsten (och dess innehåll) för att starta solningar.
Medlem/Konto Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Tjänsten.

Medlemmen skall till SunApp lämna de personuppgifter och andra uppgifter som SunApp må efterfråga för att medlemmen ska kunna skapa ett konto. SunApp kommer att spara solningshistorik/produktköpshistorik för varje medlem innefattandes t.ex. information om vilket solcenter, solsäng samt eventuellt produkter som använts/köpts, uttagen tid, belopp och tidpunkt för användning av tjänsten.

Medlemmen samtycker till att personuppgifter och data kopplade till medlemmens användning av tjänsten och dess solcenter kommer att behandlas och lagras av SunApp, andra koncernbolag eller SunApps samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med medlemmen och därmed förknippade tjänster. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring under förutsättning att kunden inte hos SunApp har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring.

Medlem kan när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som SunApp behandlar om medlem, samt syftet med dessa. Vidare äger medlem rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

Om kontot inte använts på 6 månader skickar vi en påminnelse att kontot måste användas inom 12 månader annars låses alt avslutas kontot och alla pengar som överstiger 150:- (administrativ avgift) återbetalas. Endast insatta pengar återbetalas, eventuell bonus fryser inne. Medlemmen har inte heller rätt till ränta på medel som förskottsbetalats.

SunApp-kontot är personligt såtillvida att pengarna inte kan flyttas från en användares konto till en annan användares konto.

SunApp-kontot kan avslutas närsomhelst, via mail till [email protected], alla pengar som överstiger 69:- (administrativ avgift) återbetalas på kundens uttryckliga begäran. Endast insatta pengar återbetalas, eventuell bonus fryser inne och återbetalas inte.

SunApp förbehåller sig rätten att kommunicera med kunden, via mail, SMS eller telefon i frågor som gäller kontot eller det elektroniska betalsystemet.

Medlemmen förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Medlemmen skall snarast anmäla till SunApp via https://sunapp.repayal.com/kontakt/ om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

Om Medlemmen underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan är Medlemmen alltid ansvarig för skada som åsamkas SunApp och Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Medlemmens SunApp-konto.

Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt SunApp vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner, är Medlemmen ansvarig för skada som åsamkas SunApp och Debitering som uppkommer till följd av att Medlems SunApp-konto använts obehörigen, om Medlemmen:
a) avslöjat lösenordet för annan,
b) genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller
c) haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Medlem inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos SunApp och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt SunApp vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

SunApp har rätt att spärra kontot med omedelbar verkan, om
a) det kommer till SunApps kännedom eller SunApp annars har skälig anledning att anta att Medlemmen använder eller kommer att använda SunApp-kontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift,
b) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Medlemmens konto kommer att missbrukas, och/eller
c) det annars finns skälig anledning att anta att Medlemmens konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. SunApp garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. SunApp skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott skall anses föreligga. SunApp har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m. såvitt avser Tjänsten. SunApp har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

SunApp har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om SunApp kan visa att skada som åsamkats Medlemmen beror på omständighet utanför SunApps kontroll som SunApp inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder SunApp inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken SunApp samarbetar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall SunApp genom vårdslöshet orsakat skadan.

Medlemmen samtycker till att eventuellt nyttjad bonus, vid återbetalning av saldo, omvandlas till insatta medel och avräknas från det belopp som återbetalas. Likaså kommer nyttjat belopp av saldopåfyllningen avräknas från det belopp som återbetalas. Medlem har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra sin saldopåfyllning inom 14 dagar från den dag då Medlemmen utförde saldopåfyllningen. För det fall Medlemmen önskar nyttja sin ångerrätt av saldopåfyllning skall Medlemmen kontakta SunApp via vårt kontaktformulär på https://sunapp.repayal.com/kontakt/ eller via vår support-funktion när du är inloggad. Medlem kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida; konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Angerratt/. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast 14 dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende saldopåfyllning. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella saldopåfyllningen, om vi inte uttryckligen överenskommer om något annat.

SunApp förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren. Kunden ombedes att vid varje ändringstillfälle godkänna de uppdaterade villkoren. Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

SunApp använder sig av Facebook som alternativ för att logga in men SunApps system är på inget sätt sponsrad, rekommenderad, administrerad eller associerad med Facebook. Du godkänner att den information du anger sparas av Altera Solis AB och inte av Facebook.

Använder du Facebook för din inloggning så använder Facebook följande:
Apphändelser: Detta omfattar generiska apphändelser (t.ex. appinstallation, appstart) och annan standardloggning för produktmått.
Konfigurationsdata: När en användare har loggat in gör Facebook regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera livstiden för åtkomsttoken automatiskt.
Information om felmeddelande: Facebook-inloggning registrerar felinformation, inklusive under initiering av Facebook-inloggning, som kan inkludera ett användar-id för individer som loggar in på Facebook.
Kortsiktiga data: Facebook-inloggning mäter viss användaraktivitet i syfte att hantera bedrägerier och otillåten användning. Dessa data lagras bara under en mycket kort period för dem som inte är inloggade på Facebook.

Dessa villkor och regler gäller från 2018-05-21 och tills vidare.

Har du frågor till kundtjänst?

Har du frågor du behöver hjälp med? Kontakta kundtjänst via denna länk:

Gå till kundtjänst

Om solning

Att sola solarium gör nytta, inte minst under den mörka årstiden.

Forskning visar att solarium hjälper kroppen att bilda viktigt D-vitamin.